Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Musiikkimieli-sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 31.3.2023.

Rekisterinpitäjä

 Musiikkimieli, Koivistonkatu 12, 37120 Nokia

info@musiikkimieli.com


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kaarina Marjanen, kaarina@musiikkimieli.com, gsm 0406682724

Musiikkimieli ei ole yritys, vaan internet-palvelusivusto. Mahdolliset myydyt palvelut ilmoitetaan verottajalle lisätulona / tulonhankkimistoimintana ja laskutetaan kevytyrittäjäpalvelun kautta.


Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mahdollinen asiakassuhde ennen sopimusta)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito käyttäjiin (mahdollisiin asiakkaisiin), yhteyksien ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys/organisaatio ja asema siinä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden ip-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut yhteistyöhön ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  • Markkinointirekisteri: henkilön nimi, yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet
  • Sidosryhmärekisteri: henkilön nimi, yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet, mahdollinen yritys/organisaatio ja asema siinä
  • Verkkopalvelun käyttäjärekisteri: www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden ip-osoite

Tietojen säilytysaika on kolme (3) vuotta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu yhteistyökumppanin / asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröityjen erillistä suostumusta.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain tehtävästä vastaavien henkilöiden toimesta.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

© 2023 MusiikkiMieli – MusicMind | All Rights Reserved